Harita Yapım Yönetmeliği
Kategoriler
En Son Okunanlar

Harita Yapım Yönetmeliği

    BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Tarihi - No : 23/06/2005 - 2005/9070

    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

    Resmi Gazete No : 25876

    **Ekli \"Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği\"nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı\'nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu\'nca 23/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKÎ DAYANAK, YETKİ VE SORUMLULUK, YÜKÜMLÜLÜK

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coğrafî) bilgilerin ve haritaların üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, üretimin tek elden izlenmesini ve sektörde hizmet tekrarının önlenmesini,

    b) Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999\'a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak sayısal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini,

    sağlamaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve sayısal elektronik ortamlarda iletimine ilişkin teknik esasları kapsar.

    HUKUKÎ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu\'nun 4\'üncü maddesi, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun\'un 2\'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28\'inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu\'nun 7\'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38\'inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu\'nun 47\'nci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

    YETKİ VE SORUMLULUK

    Madde 4 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu\'nun 44\'üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.

    YÜKÜMLÜLÜK

    Madde 5 - Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

    İKİNCİ BÖLÜM : TANIMLAR, KISALTMALAR, SINIFLANDIRMA VE NUMARALANDIRMA

    TANIMLAR

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Mekânsal (Coğrafî) bilgi: Yer yuvarına bağlı bir koordinat sisteminde tanımlanan konum ve bu konumla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen bilgiyi,

    Proje alanı: Büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretileceği alanı,

    Sıklaştırma alanı: Proje alanı sınırlarını en az 2.5 km aşan alanı,

    Kontrol noktası: Arazide tesis edilen koordinatları ve/veya yüksekliği jeodezik yöntemlerle belirlenen noktaların genel adını,

    Fotogrametrik nokta: Zeminde tesisi yapılan koordinatları ve yüksekliği fotogrametrik nirengi yöntemiyle belirlenen noktayı,

    ifade eder.

    KISALTMALAR

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

    GPS (Global Positioning System): Global Konum Belirleme Sistemi

    ITRF(International Terrestrial Reference Frame): Uluslararası Yersel Referans Ağı

    ITRF96: 1996 yılında güncellenmiş ITRF

    ETRF(European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Ağı

    GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği\'nin 1979 yılında benimsediği aşağıda parametreleri verilen eş potansiyelli elipsoit ile tanımlanan Jeodezik Referans Sistemi 1980

    a = 6378137.0 m ,     J2 = 0.00108263

    f = 1 / 298.257222101, = 7292115 x 10-11 rad s-1, GM = 398600.5 x 109 m3 s-2

    TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı

    TUTGA99A: Güncellenmiş Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999 (TUTGA-99)

    TUSAGA: Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı

    TUDKA: Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı

    TUDKA99: 1999 yılında güncelleştirilen TUDKA

    TG99A: Güncellenmiş Türkiye Jeoidi 1999 (TG99A)

    ED50: 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayalı, parametreleri

    a = 6378388.0 m, f =1/297.0 dir.

    UTM: Universal Transversal Mercator

    BÖHYY: 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmî Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

    RINEX: Alıcıdan Bağımsız Değişim Formatı

    SINIFLANDIRMA

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte noktaların hiyerarşik sınıflandırılması:

    a) Uzay ve uydu teknikleriyle oluşturulan üç boyutlu ağların ve noktaların derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

    1) A Derece Ağlar ve Noktalar   : Global (ITRF, WGS84) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve noktalarıdır.

    2) B Derece Ağlar ve Noktalar   : Uluslararası veya bölgesel ağlara dayalı Ulusal GPS ağı ve noktalarıdır (TUTGA).

    3) C Derece Ağlar ve Noktalar   : B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağlardır ve aşağıdaki alt dereceli ağ ve noktalardan oluşur:

    4) C1 Derece Ağlar ve Noktalar   : Üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu 15-20 km olan ağ ve noktalarıdır (Ana GPS Ağı ve noktaları : AGA).

    5) C2 Derece Ağlar ve Noktalar   : Üst derecedeki ağlara dayalı, ortalama kenar uzunluğu 5 km olan ağ ve noktalarıdır (Sıklaştırma GPS Ağı ve Noktaları: SGA).

    6) C3 Derece Ağlar ve Noktalar   : Üst derecedeki ağlara dayalı, en büyük baz uzunluğu 3 km olan ağ ve noktalarıdır (Alım için Sıklaştırma Ağı ve Noktaları: ASN).

    7) C4 Derece Ağlar ve Noktalar   : Üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik noktalarıdır.

    b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle üretilen ağların derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

    1) I. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan noktalar.

    2) II. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 10-30 km olan noktalar.

    3) III. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 4-15 km olan noktalar ile BÖHYY\'ye göre oluşturulan ortalama 5 km kenar uzunluğundaki III. Derece ağlar ve noktaları.

    4) IV. Derece Ağ ve Noktalar: BÖHYY\'ye göre oluşturulan ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktaları.

    5) V. Derece Ağ ve Noktalar: Poligon ağları ve noktaları.

    c) Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağı ve bu ağa dayalı olarak oluşturulan düşey kontrol ağlarının derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

    1) I. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Ülke Nivelman Ağı ve Noktaları.

    2) II. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Ülke Nivelman Ağı ve Noktaları.

    3) III. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: En çok 40 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları. Ana Nivelman Ağı.

    4) IV. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: En çok 10 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları. Ara Nivelman Ağı.

    5) V. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Poligon ve tamamlayıcı nivelman ağı ve noktaları.

    NUMARALANDIRMA

    Madde 9 - Noktaların numaralanmasında (poligon ve nivelman noktaları hariç) 1/100000 ölçekli pafta alanı esas alınır. Numaralar sekiz basamaktan oluşur. İlk üç basamak 1/100000 ölçekli pafta numarasını, kalan beş basamak nokta türünü ve numarasını gösterir.

    Numaralar, kuzeyden başlayarak saat yönünde verilir. Aynı 1/100000 ölçekli pafta içinde birden fazla grup iş yapıldığında numaralama bir önceki çalışmada verilen son numaradan itibaren başlatılır. Koordinasyon Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sağlanır. Sıklaştırma yapan veya yaptıran kurum ve kuruluş çalışma bölgesindeki 1/100000 ölçekli paftalara giren C1, C2 ve C3 noktalarına ait son nokta numarasını TKGM\'den alır ve tesis ettiği noktalara ait nokta numaralarını bir indeks dâhilinde TKGM\'ye teslim etmekle yükümlüdür.

    Nokta türlerine göre numaralama aşağıdaki şekilde yapılır:

    a)AGA noktaları

    Bu noktalar, dördüncü basamak \"1\" olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001\'den başlayarak numaralanır (Örnek: G2510032).

    b)SGA noktaları

    Bu noktalar, dördüncü basamak \"2\" olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001\'den başlayarak numaralanır (Örnek: G2520032).

    AGA ve SGA\'ya dâhil edilen mevcut TUTGA ve TUSAGA nokta numaraları aynen kullanılır, uyuşumlu olduğu belirlenen yatay kontrol ve düşey kontrol noktaları için eski numarası payda olarak verilir (Örnek:G2510033/7213 veya G2510034/134-DN2).

    c)Alım için sıklaştırma noktaları

    Bu noktalar, dördüncü basamak \"3\" olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001\'den başlayarak numaralanır (Örnek: G2530032).

    d)Fotogrametrik noktalar

    Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak üretilen fotogrametrik noktalar, dördüncü basamak \"4\" olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001\'den başlayarak numaralanır (Örnek: G2540032).

    e)GPS nivelmanı noktaları

    Geometrik nivelman bağlantısı yapılan AGA, SGA noktaları ve ASN için nokta numarası, dört ve beşinci basamak sırasıyla \"1H\", \"2H\" ve \"3H\" olmak üzere altıncı basamaktan itibaren 001\'den başlayarak numaralanır (Örnek: G251H004, G252H005 veya G253H006).

    f)Poligon noktaları

    Bu noktalar, proje bazında ilk karakter \"P\" olmak üzere 1\'den itibaren numaralanır (Örnek: P1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni poligon noktalarına eski numaraların devamı verilir. Yardımcı alım noktası (kör poligon) dayanağı poligon numarasının sonuna (/) işareti eklenerek numaralanır (P1/1).

    g)Nivelman noktaları

    Bu noktalar, proje bazında ilk iki karakter ana nivelman noktaları için \"AN\", ara nivelman noktaları için \"RN\", yardımcı nivelman noktaları için \"YN\" olmak üzere 1\'den itibaren numaralanır (Örnek: AN1, RN1,YN1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni nivelman noktalarına eski numaraların devamı verilir. Nivelman ağına dâhil edilen TUDKA99 nokta numaraları aynen kullanılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : JEODEZİK ÇALIŞMALAR

    UZAY VE UYDU TEKNİKLERİYLE TUTGA

    NIN SIKLAŞTIRILMASI

    Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak koordinatlar, en son güncellenmiş TUTGA\'ya bağlı, GRS80 elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdüşümünde üç derecelik dilim esasına göre belirlenir.

    C1 DERECE ANA GPS AĞI AGA

    NIN OLUŞTURULMASI

    Madde 11 - TUTGA ile sıklaştırma alanında bulunan noktalar arasındaki bağlantıyı sağlayan C1 dereceli Ana GPS Ağı (AGA) noktaları, 15-20 km uzunluğundaki bağımsız bazlardan elde edilen en fazla dört kenarlı geometrik şekillerden oluşturulur. Baz uzunluğunun 20 km\'yi geçmesi durumunda ilgili idarenin görüşü alınır. AGA noktaları;

    a)I., II. ve dengelenmiş III. derece Ülke Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı noktalarından,

    b)BÖHYY\'ye göre oluşturulmuş III. derece nirengi ağı noktalarından,

    c) Yerel ağların (Ülke sistemine bağlı olmayan) yüksek dereceli noktalarından,

    d)Sıklaştırma alanına 20 km\'den yakın, her durumda en az iki TUTGA noktası ile önceden tesis edilmiş C1 dereceli noktalardan olmak üzere toplam en az üç noktadan,

    e)Yeni tesis edilecek noktalardan seçilir.

    AGA NOKTA YERİ SEÇİMİ

    Madde 12 - AGA nokta yeri seçiminde aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

    a)Çevrede uydu sinyallerini yansıtacak yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatı ve benzeri yapılar) bulunmamalıdır.

    b)Anten yüksekliğinden geçen ufkun 15o üzerinde ağaç, bina ve benzeri engeller bulunmamalıdır.

    c)Yakınlarda GPS sinyallerini etkileyecek yüksek gerilim hatları, radyo, televizyon, GSM veya radar iletişim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalıdır.

    d) Özellikle araç ile kolay ulaşılabilir olmalıdır.

    e)Sağlam zeminde uzun süre güvenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeşil alanlar gibi günün her saati girilip çıkılabilecek yerlerde olmasına dikkat edilmelidir.

    Yer seçim kanavası düzenlenir ve bu kanavada C1 dereceli noktalar gösterilir. Tesis işlemi, yer seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra başlatılır.

    AGA NOKTA TESİSİ

    Madde 13 - AGA nokta tesisinde;

    a) Eski (mevcut) noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

    b) Yeni AGA noktaları Ek- 4\'teki gibi tesis edilir.

    AGA NOKTALARININ GPS TEKNİĞİYLE ÖLÇÜLMESİ

    Madde 14 - AGA ölçmelerinde;

    a) Çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen, jeodezik GPS alıcıları kullanılır.

    b) Oturumlar hâlinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde;

    Uydu sayısı: En az dört adet,    

          Kayıt süresi: En az iki saat,

    Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,    

    Uydu yüksekliği: En az 15o ,

    alınır.

    c) Oturumlar komşu istasyonlar arasında plânlanır ve bu oturumlar arasında en az bir baz veya iki komşu nokta ortak alınır.

    d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5\'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

    e) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez mm inceliğinde ölçülür.

    f) ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yüksekliği en az 10 cm farklı olacak biçimde iki oturum yapılır.

    AGA GPS ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 15 - AGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde;

    a)TUTGA koordinatları, ölçme epoğuna (T) kaydırılır ve değerlendirmede kullanılır. Epok kaydırma işlemi, noktaların depremden etkilenen bölge içinde olup olmadığına göre farklılık gösterir.

    Depremden etkilenmeyen bir bölgedeki epok kaydırma için,

    FORMÜL VARDIR

    eşitliği kullanılır. Burada To, TUTGA referans epoğu, ,,deprem öncesi hızlardır.

    2) Depremden etkilenen bölge içinde yer alan TUTGA noktalarının deprem sonrasında bir T ölçü epoğundaki koordinatları, bölgede deprem sonrası TUTGA koordinatları ve hızları belirli ise   

    FORMÜL VARDIR

    eşitliği ile hesaplanır. Burada Td deprem sonrası TUTGA koordinatlarının belirlendiği epok, deprem sonrası nokta hızlarıdır.

    b)AGA, ölçme anındaki koordinatları bilinen ve sabit alınan bir noktaya dayalı olarak zorlamasız veya serbest dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, ağda uyuşumsuz baz olup olmadığı bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Bu Yönetmeliğin 11\'inci maddesinde açıklanan geometrik koşulu bozan uyuşumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanır veya yeniden ölçülerek dengeleme hesabı tekrarlanır.

    Her bağımsız bazın DX, DY, DZ bileşenleri ile bunların standart sapmaları sDx, sDy, sDz hesaplanır ve sonuçlar,

    FORMÜL VARDIR

    olmalıdır.

    c)TUTGA noktalarının, AGA\'nın zorlamasız veya serbest dengeleme sonucu bulunan koordinatları ile ölçme anındaki verilen koordinatları arasında iki boyutlu (2D) veya üç boyutlu (3D) benzerlik dönüşümü yapılır ve ölçek uyuşumu bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Ölçek faktörü l ,

    1-l

    3 ppm

    olmalıdır. Aksi durumda ilgili idarenin görüşü alınır.

    d)AGA, ölçme anındaki TUTGA koordinatları değişmez alınarak dengelenir. Dengeleme sonucunda nokta jeodezik koordinatları (j, l, h) ve standart sapmaları (sj,sl, ?sh) hesaplanır. Bu hesap sonucunda;

    sj , sl

    3.0 cm, sh

    5.0 cm

    olmalıdır.

    e)İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır.

    C2 DERECE SIKLAŞTIRMA GPS AĞI SGA

    NIN OLUŞTURULMASI

    Madde 16 - SGA, sıklaştırma alanı içindeki;

    a)I., II. ve dengelenmiş III. derece ülke nirengi ağı noktaları,

    b)BÖHYY\'ye göre oluşturulmuş III. derece yüzey ağı noktaları,

    c)Yerel yatay kontrol ağlarının yüksek dereceli noktaları,

    d)Yeni tesis edilecek noktalar,

    ile oluşturulur.

    SGA NOKTA YERİ SEÇİMİ

    Madde 17 - SGA nokta yeri seçiminde; bu Yönetmeliğin 12\'nci maddesindeki esaslara ek olarak, eğer

    C3 dereceden nokta sıklaştırması aynı proje kapsamında yapılmayacak ise her nokta aynı veya üst dereceden bir başka ağ noktasını görmelidir. Seçilen C2 dereceli noktalar bu Yönetmeliğin 12\'nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasında gösterilir.

    SGA NOKTA TESİSİ

    Madde 18 - SGA noktalarının tesisinde;

    a)Eski noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

    b)Yeni SGA noktaları Ek-4\'teki gibi tesis edilir.

    SGA NOKTALARININ GPS TEKNİĞİYLE ÖLÇÜLMESİ

    Madde 19 - SGA ölçmelerinde;

    a)Tek veya çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır.

    b)Statik ölçme yöntemi uygulanır.

    Uydu sayısı: En az dört adet,    

    Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

    Uydu yüksekliği: En az 15o,

    Kayıt süresi: Pilyeler arası bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekanslı alıcılar için 60 dakika), ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yükseklikleri en az 10 cm farklı 30 dakikalık (tek frekanslı alıcılar için 45 dakika) iki oturum,şeklinde düzenlenir.

    c)Her sıklaştırma ağı noktası, TUTGA veya AGA noktalarından 15 km\'yi geçmeyen en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

    d)Her noktada, Ek-5\'te verilen ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

    SGA GPS ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde20 - SGA GPS ölçüleri;

    a)SGA noktalarını TUTGA ve AGA noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile değerlendirilir.

    b)TUTGA ve AGA noktalarının ölçme epoğundaki koordinatları değişmez alınarak, SGA noktalarının ölçme epoğundaki jeodezik (j, l, h) koordinatları ve standart sapmaları (sj,sl,?sh) farklı zamanlarda yapılan kayıtların birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanır. Değerlendirme sonucunda;

    sj , sl

    3.0 cm, sh

    5.0 cm

    olmalıdır.

    AGA VE SGA NOKTA KOORDİNATLARININ KULLANILMASI

    Madde 21 - AGA ve SGA noktalarının T epoğundaki koordinatları, bundan sonraki tüm değerlendirmelerde kullanmak üzere başlangıç epoğuna (To) kaydırılır. Bu işlem noktaların depremden etkilenen bölge içinde olup olmamasına göre farklılık gösterir. Bunun için AGA ve SGA nokta hızları, TUTGA nokta hızlarından enterpolasyonla hesaplanır.

    a)Depremden etkilenmeyen bir bölgede AGA ve SGA nokta koordinatlarını referans epoğuna kaydırmak için,

    FORMÜL VARDIR

    eşitliği kullanılır.

    b)Depremden etkilenen bölgede referans epoğu T0=Td alınır ve AGA ve SGA nokta koordinatlarını Td epoğuna kaydırmak için,

    FORMÜL VARDIR

    eşitliği kullanılır.

    C3 DERECE AĞLARIN VE NOKTALARININ (ASN) GPS TEKNİĞİYLE OLUŞTURULMASI

    Madde 22 - ASN noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

    a)C3 derece alım için sıklaştırma noktaları, alım için sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2, C3 derece noktayı görecek, poligon dizilerine çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu 3 km olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16\'ncı maddesindeki hususlar dikkate alınarak seçilir. Seçimi yapılan C3 derece noktalar bu Yönetmeliğin 12\'nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasına işaretlenir.

    b)Alım için sıklaştırma noktaları Ek-4\'teki gibi tesis edilir.

    c)ASN noktalarının ölçülmesinde çift veya tek frekanslı en az 6 uydudan eş zamanlı kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır.

    d)ASN ölçmeleri statik veya hızlı statik yöntemle gerçekleştirilir ve aşağıdaki parametreler esas alınır.

    Uydu sayısı: En az dört adet,    

    Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

    Uydu yüksekliği: En az 10o ,

    Kayıt Süresi: 5 km\'ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslı alıcılar için 30 dakika), 5 km\'den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslı alıcılar için 5 dakika) ilâve süreler ile en fazla 10 km\'ye kadar bazların ölçümü,

    şeklinde belirlenir.

    e)ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarından en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

    f)Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5\'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

    g)ASN koordinatları, bağlantı noktalarının başlangıç epoğundaki koordinatları değişmez alınarak hesaplanır.

    h)İki bazdan ayrı ayrı hesaplanan koordinatlar arasındaki farklar 5 cm\'yi geçemez. Aksi hâlde ölçmeler tekrarlanır.

    ı) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile birlikte değerlendirilebilir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 20\'nci maddesinin (b) bendi geçerlidir. C3 derece noktanın hızları TUTGA nokta hızlarına dayalı olarak enterpolasyonla bulunur. C1, C2 ve C3 dereceli noktalar ilgili idarenin onayı alınarak birlikte değerlendirilebilir.

    ORTOMETRİK YÜKSEKLİK BELİRLEME

    Madde 23 - Sıklaştırma alanı içindeki AGA ve SGA noktaları ile ASN\'nin Helmert ortometrik yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42\'nci maddelerinde açıklanan şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) kullanılarak, H=h-N eşitliğiyle bulunur. Burada h, elipsoit yüksekliğidir.

    C3 DERECE AĞLARIN VE NOKTALARIN YERSEL TEKNİKLERLE OLUŞTURULMASI

    Madde 24 - C3 derece alım için sıklaştırma ağları ve noktaları B, C1, C2 ve GPS ölçme teknikleriyle oluşturulan C3 derece noktalara bağlı olarak; \"karışık kestirme\", \"açı kenar ağı\", \"dizi nirengi\" veya \"dizi nirengi ağları\" biçiminde oluşturulabilir. Görüş olanaklarının az olduğu yerlerde dış merkez gözlemleri plânlanabilir. Kestirme noktalarında, ufka uygun dağılmış en az üç noktadan çıkış sağlanmalıdır.

    a) Eski noktaların tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4\'teki biçimde tesis edilir ve Ek-6\'daki biçimde röperlenir.

    b) Şeritsel çalışmalarda oluşturulacak dizi nirengilerin en büyük kenar uzunluğu 1.5 km\'yi, dizinin toplam uzunluğu 7 km\'yi geçmemelidir.

    c) Görüş olanağı sağlayan minare, kule, yüksek binalar üzerindeki işaretler, yöneltme amaçları için kullanılabilir. Bu durumda bu amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde tanımlanarak uygun dağılmış en az dört noktadan doğrultu gözlemleriyle kestirilir.

    d)Kenarlar, ölçme doğruluğu

    (5 mm+5 ppm) ve daha iyi olan aletlerle karşılıklı olarak iki kez ölçülür. Alet ve işaret yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür.

    e)Kenar ölçüleri Ek-7\'de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş kenarlar arasındaki farkın kenar uzunluğuna oranı 1/50000\'den büyük olamaz.

    f)Doğrultu gözlemleri DIN 18723\'e göre yatay açı ölçme doğruluğu 6cc (2\") ve daha iyi olan aletlerle dörder seri olarak yapılır.

    g) C3 derece noktaların koordinatları, bağlantı noktalarının koordinatları değişmez alınarak; kenar ve doğrultular için belirlenen uygun ağırlıklarla en küçük kareler yöntemiyle tek nokta ya da ağ olarak birlikte dengelenerek bulunur. Hesaplanan nokta konum doğrulukları; bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar için

    7 cm\'den, diğer noktalar için

    5 cm\'den büyük olamaz.

    h) Ana, ara veya yardımcı nivelman ağı içine alınamayan C3 derece noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri karşılıklı trigonometrik veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri kullanılarak noktaların elipsoit yükseklikleri h=H+N ile elde edilir.

    POLİGON İŞLERİ

    Madde 25 - Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2, C3 derece noktalara dayalı poligon dizileri oluşturulur.

    a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olarak plânlanabileceği gibi, poligon ağları biçiminde de plânlanabilir. Toplam ana geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki uzunluğu en çok 1000 m ve yardımcı geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Yerleşik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki uzunlukları ilgili idarenin görüşü alınarak bu değerlerin en çok 1.5 katı olabilir. En büyük kenar uzunluğu 500 m\'yi geçmemelidir. Seçilen noktalar ve plânlanan dizi veya ağlar için bir seçim kanavası düzenlenir.

    b) Seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra, poligon noktaları Ek-4\'teki gibi tesis edilir ve Ek-6\'daki biçimde röperlenir.

    GPS TEKNİĞİYLE POLİGON ÖLÇMELERİ

    Madde 26 - Poligon noktalarının koordinatları C1, C2, C3 derece noktalara dayalı olarak statik, hızlı statik, kinematik veya gerçek zamanlı (real time) kinematik yöntemlerden biriyle belirlenebilir.

    a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

    Uydu sayısı: En az beş adet,

    Uydu yükseklik açısı: En az 10o,

    Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az,

    Baz uzunluğu: En fazla 5 km,

    Gözlem Süresi: En az 7 dakika,

    alınır.

    Gözlemler, en az iki referans noktasına dayalı yapılır. Hesaplanan nokta konum doğruluğu yatayda ve düşeyde

    8 cm\'yi geçemez.

    b) Ölçme sonrası veya ölçme anında olmak üzere poligon noktalarının konumları kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez GPS gözlemi (iki oturum) yapılır. İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elips


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma