Plan Müellifi
Kategoriler
En Son Okunanlar

Plan Müellifi

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 9.5.1985

Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme planlan ve bu çerçevede şehir ve kasabaların imar planlarının, uygulamada bütün ilgili taraflarca uyulması gereken, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için, bu planların yapımını yükümlenecek müelliflerin ehliyet durumlarına ait esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırlan içi ile bu alanlar dışındaki İmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen nazım imar planlan, uygulama imar planlan ile mevzii imar planlarının ve yerleşmelerin, farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımını ve uygulama imar planı ölçeğinde hazırlanan bütün planlara göre düzenlenen parselasyon planlanın yapılmasının yükümlenilmesine dair esasları kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanununun hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı\'dır.

İdare ve İlgili İdare: 3194 sayılı İmar Kanunu\'nda, planların hazırlanması, yürürlüğe konması ve uygulanmasında görevli ve yetkili olan, Bakanlık, Belediyeler ve Valilikler ile bunların devredecekleri yetki ile diğer ilgili idareler veya kuruluşlar anlaşılır.

İKİNCİ KISIM

İmar Planlarının Yapımı Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

İmar Planı Yapacak Uzmanlarda Aranacak Yeterlilik

İmar Planı Yeterlilik Grupları

Madde 5 - Yerleşme ve onu bütünleyen çevreye ait alanlarda düzenlenen imar planlarının yapım alanlarının büyüklüğü, plan yapımına konu ola yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki nüfusları veya nüfus toplamlarına göre aşağıdaki gruplar teşkil edilmiştir.

A - Plan yapım alanının 5.000 hektar ve daha fazla olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 300.000 ve daha fazla nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (A) GRUBU;

B - Plan yapım alanının 2.000 hektar ile 5.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 100.000 ile 300.000 nüfuslu olacak yerleşme ve yerleşme bütünleri, (B) GRUBU,

C - Plan yapım alanının 1.000 hektar ile 2.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 50.000 ile 100.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (C) GRUBU\',

D - Plan yapım alanının 500 hektar ile 1.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 30.000 ile 50.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (D) GRUBU:

E - Plan yapını alanının 200 hektar ile 500 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ile 30.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (E) GRUBU;

F - Plan yapım alanının 200 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 10.00 ve daha az nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (F) GRUBU: dur.

Yerleşme planının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus projeksiyonlarına göre bulunan grupların, birbirlerinden farklı bulunması durumunda, o yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise, yerleşme o grupta sayılır.

Yerleşme alanlarının ilave imar planı, plan revizyonu ve mevzii imar planları da bu Yönetmelik kapsamındaki yerleşme planlarından olup. belge uygulamasına tabidirler. Bu kapsamında, ilave imar planı ve plan revizyonu ilgili oldukları ve eklenti veya yenileme karan getirdikleri yürürlükteki imar planının alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grupta; mevzii imar planlan ise, kendi alan veya nüfus büyüklüğü esasına göre tayin edilen grupta sayılır.

Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler

Madde 6 - Yerleşmelerin imar planı yapımlarını yükümlenecek müellif ve/veya müellif kuruluşlarının bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen gruplardaki işleri yapabilmeleri için işi yükümleneceklerde aranacak nitelikler aşağıda açıklanmıştır.

A - Derecelendirme esasları:

1 - Öğrenim durumu, mesleği iktisab etmek, planlama formasyonu kazanmak için gereken eğitimden geçmiş olmak,

2 - Resmi kuruluşlarda planlama konusunda belirlenen sürelerde çalışmış olmak,

3 - Yüksek öğrenim kurumlarında planlama ile ilgili uzmanlık dalında öğretim görevini belirlenen sürelerde yapmış olmak,

4 - Üst grup özel planlama bürolarında, bu bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece belirlenen sürelerde bu işlerde çalışmış olmak,

5 - Yerleşme planlarıyla ilgili düzenlenen yarışmalarda birincilik almış ve belirli oranda işi tamamlamış olmak, yalnız birincilik almış, derece almış veya mansiyon alış olmak,

6 - Daha alt grup veya gruplardaki işlerden belirlenen sayıda iş bitirmiş olmaktır.

B - Planlama işlerini yükümlenecek müellifler:

Planlama işlerini yapacak müelliflerde. Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı, veya mimar ünvanları alarak mezun olmuş olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisans üstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve ünvanlarını kazanmış olmaları şartı aranır.

Yurt dışında bu öğrenimleri yapanlar için, yaptıkları öğretim ve aldıkları derecelerin yukarıda belirlenenlerle eş değerde olduğunun yetkili makamlarca onaylanmış olması gereklidir.

C - Plan müelliflerinin grupları:

Plan müelliflerinin aşağıda belirlenen gruplardaki işleri yapabilmeleri, öncelikle bu kapsamda her grubun başlığı altında sıralanan niteliklerden en az birine uygun olmalarına ve bu durumun Bakanlıkça bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılan değerlendirmede kabul edilmesine bağlıdır.

Sıralanan bu niteliklerden, sadece birine tam uygun olmak, bu grup kapsamında değerlendirmeye alınmak için yeterlidir. Aynı grup başlığı altındaki niteliklerden birden fazlasına uygun olmak, müellife, değerlendirmede ek bir hak sağlamaz.

Sıralanan bu nitelikler, bu grup; işlerle ilgili yeterlilik belgesine hak kazanmak için gereken asgari şart olup: yeterlilik için bu niteliklerle birlikte Bakanlıkca yapılan değerlendirmeden olumlu sonuç alınması gereklidir.

Planlama grupları:

1 - (A) Grubu Planlama İşleri İçin

(B) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak;

(B) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş ve bununla birlikte,

(C) Grubu planlamalardan, (B) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az iki iş daha bitirmiş olmak;

En az oniki yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az oniki yıl Üniversite , Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;

(A) Grubu planlama yarışmalarında birincilik almış, nazım imar planı ve imar uygulama planlarından en az 500 hektarlık bölümü bitirmiş olmak;

2 - (B) Grubu Planlama İşleri İçin

(C) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak:

(C) Grubu planlamalardan en az iş bitirmiş ve bununla birlikte;

(D) Grubu planlamalardan, (C) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az iki iş daha bitirmiş olmak;

En az on yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az on yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;

(A) veya (B) Grubu planlama yarışmalarında bir birincilik almış ve nazım imar planı ile uygulama planlarının en az 300 hektarlık bölümünü bitirmiş olmak;

Planlama yarışmalarında en az bir derece almış ve (C) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

3 - (C) Grubu Planlama İşleri İçin

(D) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak:

(D) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş ve bununla birlikte,

(E) Grubu planlamalardan, (D) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az iki iş daha bitirmiş olmak;

En az sekiz yıl resmi kurumuşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az sekiz yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlanması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;

(A), (B) veya (C) Grubu planlama yarışmalarından bir birincilik veya iki defa derece almış olmak;

Planlama yarışmalarında en az bir derece almış ve (A) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

4 - (D) Grubu Planlama İşleri İçin

(E) Grubu planlamalardan en az üç iş bitirmiş olmak;

(E) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş ve bununla birlikte,

(F) Grubu planlamalardan (E) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az üç iş daha bitirmiş olmak;

En az altı yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az dört yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya bölge Planlaması veya Kent Tasarım konularında eğitim görevi yapmış olmak;

Planlama yarışmalarında en az iki defa derece veya bir derece veya iki defa mansiyon veya en az dört defa mansiyon almış olmak;

Planlama yarışmalarında en az bir defa derece veya iki defa mansiyon almış ve bunlarla birlikte (E) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak:

5 - (E) Grubu Planlama İşleri İçin

(F) Grubu planlamalardan en az üç iş bitirmiş olmak;

En az dört yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az dört yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğrenim görevi yapmış olmak;

En az dört yıl (A), (B), (C) veya (D) Grubu işleri yapan bir özel planlama bürosunda planlama konularında çalışmış olmak;

Planlama yarışmalarında en az bir mansiyon almış ve bununla birlikte (F) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

6 - (F) Grubu Planlama İşleri İçin

En az dört yıllık Şehir planlaması lisans öğrenimi yapmış veya Mimarlık öğreniminden sonra Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı dallarından birinde lisans üstü derecesini kazanmış olmak;

En az iki yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;

En az iki yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim üyeliği veya görevliliği görevi yapmış olmak;

En az iki yıl (A), (B), (C) veya (D) Grubu işler yapan bir özel planlama bürosunda planlama konularında çalışmış olmak;

Planlama yarışmalarında en az bir mansiyon almış olmak;

Daha önce (F) Grubu planlamalardan bir iş bitirmiş olmak ve bununla birlikte resmi kuruluşlarda veya (A), (B), (C) veya (D) Grubu iş yapan özel planlama bürosunda en az bir yıl süre ile çalışmış olmak veya Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında en az bir yıl sürede öğretim üyeliği veya görevliliği görevi yapmış olmak:

D - İşi bitirmiş olmak;

İşi bitirmiş olmak ifadesi ile, planlama işinin, sözleşmesinde belirlenen süresi içinde usulünce tamamlanarak idareye teslim edilmiş olması; istenilen düzeltme ve tamamlamaların gereğince ve süresi içinde yerine getirilmiş olması ve planlama işinin ilgili merci tarafından onaylanmış olması anlaşılır.

Plan tasarısının ilgili idare tarafından iki defa veya daha fazla sayıda red ve iade edilmiş olması durumunda, planlama işinin sonunda, hu planlamanın bütünüyle veya bir aşamasıyla onaylanmış olması halinde bile, bitirilmiş iş olarak değerlendirmeye katılmaz.

Süresi içinde bitirilmeyen, programda ve sözleşmesinde belirlenen süreyi belirlenen oranın ötesinde aşan, bazı etabları eksik ve yarım bırakılan işler, bitirilmiş iş sayılmaz.

Ancak, herhangi bir nedenle ilgili idarenin gerekli gördüğü durumlarda plan müellifinin kusuru dışında, ihtilafsız olarak uygulama planlarının bir bölümünün yapılmasından sarfınazar edilmesinin belgelenmesi halinde, bu iş bitirilmiş iş sayılır.

E - Planlama işi ;

Planlama işi ifadesi ile, çevre düzeni planlan, büyükşehir bütünü nazım planlan, imar planları ve bunlara yapılan ilaveleri, plan revizyonu ile mevzii imar planlarının uygulama imar planlarına ait parselasyon planlarının düzenlenmesi işleri, bu planların incelenmesi, onaylanması işleri, planlamaların irdelenmesi işleri ve plan müelliflerinin değerlendirilme ve derecelendirilmesi işlerinin tümü anlaşılır. Planlama işinde çalışmış olmak ifadesi, yukarıda sayılan işlerin tamamım, veya bir bölümünü kapsar.

F- Resmi kuruluşta çalışmış olmak;

Resmi kuruluşta çalışmış olmak ifadesi ile, (E) bendinde tanımlanan planlama konularında çalışma yapan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve mülga İmar ve İskân Bakanlığının müsteşarı, müsteşar yardımcısı, konu ile ilgili birimin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, müşaviri, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, uzman, mimar ve şehir plancıları ile anılan Bakanlık bölge müdürlükleri ve nazım plan bürolarında; Bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili birimi, imar planlama dairesi ve yerinde kurulu planlama bürolarında: Büyük şehir belediyelerinin ilgili planlama birimlerinde mimar veya şehir plancısı olarak çalışmış olmak anlaşılır.

Bunlara ilaveten yeterliliği Bakanlıkça onaylanmış, planlama birimlerinin kurmuş ve çalıştırmakta olan belediyelerin. bu planlama birimlerinde çalışmış olmak da bu kapsamda sayılır.

G - Süre toplanması;

Resmi kuruluşlarda planlama işinde çalışarak geçen süre ile Yüksek öğrenim kurumlarındaki planlama konusundaki öğretim görevi süreleri toplanır.

H - Özel planlama bürosunda çalışmış olmak:

Özel planlama bürosunda çalışmış olmak ifadesi ile, bu Yönetmelik kapsamına giren planlama işlerinden (A), (B), (C) veya (D) Grubuna giren işleri yapan planlama bürolarında çalıştığı süreyi bonservis alarak belgelemiş olmak ve bu belgeyi ilgili idareden onaylattırmış olmak anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, bu büroların elinde program gereğince devam eden (A), (B), (C) veya (D) Grubu en az bir planlama işinin mevcut bulunması gerekir. Bu olmadığı takdirde özel bürolarda çalışanlar için büronun çalıştırdığı kişi adına çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğinin belgelenmesi gereklidir.

İş Vermede Yeterlilik Belgesi Şartı

Madde 7 - Planlama işlerinin yapılması veya yaptırılmasında belediyeler, valilikler ve diğer ilgili idareler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olup, Yönetmelikle belirtilen yeterlilik gruplarının uygun olarak yeterlilik belgesine sahip müellif veya müellif kuruluşlarına işi ihale etmek veya kendi planlama bürolarında bu planlama süresince işle ilgili yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifi bu işte istihdam etmek zorundadırlar.

İş Almada Yeterlilik Belgesi Şartı

Madde 8 - Plan müellifi veya müellif kuruluşlarına ait özel bir planlama bürosuna yaptırılacak bir planlama işine ait ihaleye katılabilmek veya teklif verebilmek için, o planlama işinin bulunduğu grupta iş alabileceğini belgeleyen geçerli yeterlilik belgesini almış olmak şarttır.

Plan müellifleri, aldıkları Yeterlilik Belgesi ile gruplarının daha altındaki gruplardaki yerleşmelerin planlama işlerini almaya yetkilidirler.

Müellif Gruplarının Teşkilinde Esas

Madde 9 - Planlama işlerinden özelliği ve önemi olduğu belirlenenlerin elde edilmesinde, özel uzmanlık dalında çalışma yapılması veya ekip çalışması yapılmasının Bakanlıkça yeterli görülmesi durumunda, bu planlama işleri için teklif verecek müelliflerden ekiplerinde belirli sürelerle veya sürekli olarak görev alacak farklı uzmanlık dallarından kişilerin isimlerini ve noterlikçe tasdikli muvafakatlerini bildirmeleri istenir.

Plan Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10 - Planlama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının, planlama işiyle ilgili olarak üstlenecekleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken aşağıdaki esaslara uymaları şarttır.

A - Görev kapsamları ve süreler bir termin planına da bağlı olarak planlama işinin sözleşmesinde belirtilir.

B - Araştırma ve planlama çalışmalarının büyük bölümünün yerinde yapılması gerekliğinden, hangi planlarının hangi etaplarının yerinde yapılması gerektiğini idare belirler ve bu durum işin sözleşmesinde belirtilir.

C - Belediye başkanlıkları veya valilikler, müellif veya müellif kuruluşların plan çalışmalarını takiple ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Müelliflerle ilgili bu bilgiler, Bakanlık taşra teşkilatında toplanır ve bunların birer kopyalan müelliflerin sicil dosyalarına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir.

D - Şartnamesine hüküm konularak; müelliflerden, iş sahibi idarenin, hazırlanan plan, proje veya bölümlerini istediği yerde aynen veya değiştirerek ve herhangi bir bedel ödemeden kullanma hakkına sahip olduğunu belirten Noter tasdikli bir muvafakatname istenebilir.

E - Planlama işinin sözleşmesinde, termin alanına göre işin bitirilmesi için verilen süreden ayrı olarak en çok 3 aylık ek bir süre daha verilebilir ve bu süre için sözleşmede öngörülecek cezai şart uygulanır. Bu ek üç aylık süre içinde de işin bitirilmemesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, müellifin kusuru dışındaki sebeblerle ortaya çıkan gecikmelerde bu hüküm uygulanmaz.

F - Bu madde uyarınca sözleşmesi feshedilen müellifler o idare sınırlan içinde 2 yıldan az olmamak üzere ilgili idarenin takdir edeceği sürede, hiçbir planlama ve uygulama faaliyetinde bulunamazlar.

Plan Müelliflerine Ait Sınırlamalar

Madde 11 - Müellifler yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama yapılan alanın sınırlan içinde planlama süresine ilgili idare dışında kuruluşlar ve kişiler adına plan ilavesi, plan revizyonu, mevzii imar planlan ve parselasyon planlan düzenleyemezler.

Îlgili idare dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk ve fenni mesuliyet üstlenemezler. Ancak devam eden veya bitmiş olan planlama işine ek yeni bir planlama işi bu hükmün dışındadır.

Müellif, planlama yapılan alanın sınırlan içinde, yalnız planlama konusuyla ilgili olarak kamu görevlilerinin tabi olduğu kanuni sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tabidir.

Müellifler ve müellif kuruluşları planlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak; bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

Plan kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında, herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edemezler. Böyle bir menfaat temin ettiği tesbit edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Plan Yapımında Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Sicillerinin Tutulması, Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması

Müelliflerin Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Madde 12 - Planlama işlerini yükümlenecek müelliflerin yaptıkları işlerle ilgili değerlendirmede aşağıdaki esaslara uyulur,

İdare, müellifin yaptıkları planların; üst plan kararlarıyla tutarlılığını, tabii verilere göre olabilirliliğini, sosyo- ekonomik veriler ve arazi kullanma kararlarının uygunluğunu, planın gerçekleşebilirliği ve uygulanabilirliği ba-kımından inceler ve değerlendirir.

Müşavirlik hizmeti süresince, müellifin çalışmaları idarece değerlendirilir. İşin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı irdelenir.

İdare, yapılan işle ilgili olarak rapor, kayıt ve değerlendirme sonuçlarını Bakanlığa iletir.

Müelliflerin Sicillerinin Tutulması

Madde 13 - Bakanlık, plan müelliflerinin yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesi için, her müellif ve müellif kuruluşunun çalışmalarıyla ilgili yukarıda sözkonusu özel bilgi ve belgelerin toplanması, sınırlandırılması ve gizlilik derecesi verilerek saklanması ve gereğinde yetkililerce usulüne kullanılmasını temin eder. Bakanlıkça her müellif ve müellif kuruluşu için bir özel gizli sicil dosyası açılarak, kendi müracaatları ve buna eklenilen mezuniyet ve lisans üstü derece belirten belgenin noterden tasdikli sureti, çalışma konusu ve yılı belirten resim kurum veya yüksek öğrenim kurumu belgesi, özel planlama bürolarından alınmış bonservis ve ekleri ile yarışmalar ile ilgili bilgi ve belgeler bu dosyaya konulur.

Daha önce yapılan işlerle ilgili değerlendirme raporlan ve başarı dereceleriyle, yapılan planların o etapta uygun görülüp görülmedikleri ve red ve iade edildiklerini belirten belgeler ilgili idarelerden alınarak bu dosyaya konulur.

Müelliflerin Değerlendirilmesi

Madde 14 - Bakanlık, planlama işlerini yapacak müellif ve müellif kuruluşlarının tutulan sicillerine, iş durumlarına ve başarı derecelerine göre değerlendirilip, derecelendirilmelerini yapar.

Bakanlık, müellif ve müellif kuruluşlarının değerlendirme sonucu hangi gruba giren planlama işlerini yapabileceklerine dair yeterlilik belgesini verir veya belgeyi yeniler.

Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması

Madde 15 - Yeterlilik Belgesi, müellifin adı soyadı, nüfus kaydı örneği ile özlük durumuna ait diğer bilgilerin yanısıra, mezun olduğu ve lisans üstü de-ecesi aldığı yerleri, mezuniyet tarihleri ve ünvanı ile uzmanlık alanını belirten ayrıca hangi grupta planlama içlerini üstlenebileceğini, geçerlilik süresini tarih belirterek açıklayan, fotoğraflı bir belgedir.

Yeterlilik Belgesinde, \"(...) Grubundaki planlamaları düzenlemeye yetkilidir. Bu belge isteği üzerine, ......\'e verilmiştir.\" ifadesi bulunur. Yeterlilik Belgesi, Bakanlık resmi mühürünü ve Bakan adına yetkili imzayı taşır. Yu-karıdaki boşluklara planlama grubu ile plancının ismi yazılır.

Yeterlilik belgelerinin geçerlilik süreleri, bu süre zarfında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre Bakanlıkça belgenin iptali yolunda bir işlem yapılmadıkça ve ilgisinin talebi üzerine 14 üncü madde hükümlerine göre yenilenme işlemi yapılmadıkça en çok üç yıldır. Ayrıca, müellife verilen Yeterlilik Belgesinin fotoğraflı bir örneği ile o grup işlerin yapılabileceğine dair belge verme kararının alınmasına esas olan bilgi ve kayıtları ve varsa bir kısıtlama ve sınırlama durumunu da özetle ihtiva edecek şekilde bir belge düzenlenir: yetkililerin imzalarını ve Bakan adına imzayı ve Bakanlık resmi mühürünü de taşıyan bu belge müellifin ilgili sicil dosyasında saklanır.

Yeterlilik Belgesi ilk defa, müellifin yazılı müracaatı üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre hazırlanarak kendisine imza karşılığı verilir veya belge verilemiyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek görülmüyorsa, durum müellife yazı ile duyurulur.

Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa yazı ile müracaat edebilir. Müellifin bu müracaatı değerlendirilir. Gerekiyor ise yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir. Gerekmiyorsa durum yazı ile müellife bildirilir.

Bu ilk belge alma ve belge yenileme talepleri dışında da Bakanlık, bütün yeterlilik sahibi müellif ve müellif kuruluşlarını yaptıkları işler ve çalışmalarıyla her üç yılda bir yeniden topluca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutar. Buna göre, bütün müelliflerin ve müellif kuruluşlarının değişen şartlarda ve değerlendirme sonuçlarına göre hangi gruplarda planlama işleri yapabileceğini belirleyen grup listelerini çıkartır ve bu listelerin tümünü her üç yılda bir Resmi Gazete\'de yayımlar.

Bakanlıkça yapılan toplu değerlendirme ve derecelendirme sonunda, yeterlilik belgesi yeniden almaya hak kazanmış bütün müelliflerin ve müellif kuruluşlarının belgeleri hazırlanır ve yazılı talepleri üzerine kendilerine bu belge verilir.

Planlama işinin önemine, etkinliğine, kapsam ve ağırlığına göre, Bakanlıkça uygun görülen durumlarda belirli bir iş için, kapsam ve ağırlığına göre, Bakanlıkça uygun görülen durumlarda belirli bir iş için, sadece o planlama işiyle sınırlı olarak, Özel Yeterlilik Belgesi de düzenlenebilir ve hak kazanan müellif ve müellif kuruluşlarına verilir.

Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi

Madde 16 - Müellif ve müellif kuruluşlarının yeterlilik belgelerinin sürekli iptali ve süreli ertelenmesinde aşağıdaki hükümlere uyulur.

A - Müelliflerin, yaptığı planlama işinden dolayı mesleki faaliyetleri ile ilgili konularda hüküm giymiş olması ve/veya plan yapım ve değerlendirmesine dair yönetmelik hükümlerine aykırı iş ve işlemlerinin mahkeme karanla sabit olması halinde yeterlilik belgeleri sürekli iptal olunur.

B - Müelliflerin idare ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı iki işte feshedilmiş olması ve/veya aynı planlama işinde ve aynı aşamada planının yetersizliği sebebiyle iki defa red ve iade olunduğunun bel-gelenmiş olması halinde yeterlilik belgeleri bir yıl süreyle askıya alınır.

Geçici Madde 1 - 15.5.1985 tarih ve 13199 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan \"İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları ile Teknik Şartlarına ve bu İşleri Yapacak Uzmanlarda Aranacak Ehliyete dair Yönetmelik\" ile ek ve değişildiklerini yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Yönetmeliğe göre daha önce Yeterlilik Belgesi almış olanların durumlarına uygun Yeterlilik Belgeleri bu Yönetmelik gereğince bir yıl içinde Bakanlıkca yeniden düzenlenerek verilir.

Kazanılmış haklar saklıdır.

Geçici Madde 2 - Kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre başlanılmış ve devam etmekte olan işlere ait haklar saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 17 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 18 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma