Mevzi İmar Planı Nedir?
Kategoriler
En Son Okunanlar

Mevzi İmar Planı Nedir?

Öncelikle tanımını yapalım. Mevzi plan; mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.  

 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca nazım ve uygulama imar planı işlemleri bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerle birlikte Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde Belediyeler dışında ise Valiliklerce yürütülmektedir. (Örneğin: tarla vasfında bir arazi üzerinde akaryakıt istasyonu yapmak istediğinizde kurum tarafından o bölge için akaryakıt istasyonuna uygun mevzı imar planı çıkarılır.)
Mevzi imar planında ve uygulamalarında ilgili idarelerce herhangi bir tereddüte mahal verilmemesi amacıyla;
mevzii imar planları düzenlenirken yerleştirilecek müstakbel nüfusun hesaplanmasında plan müellifi tarafından esas alınan müstakbel ortalama hane büyüklüğü ve elde edilecek parsel sayısı ile bu parseller üzerinde yapılacak binaların kat ve daire (hane) sayılarının plan açıklama raporlarında mutlaka yer almasının temini ile, her yıl ve her il için ayrı olmak, üst ve alt sapma değerleri de belirlenmek suretiyle gelecekte yerleşecek nüfusun hesaplanmasında kullanılacak müstakbel hane halkı büyüklüklerinin tespit edilerek yapılacak imar planlarında kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca duyurulması gerekmektedir.

 


Feed

Harita Firmasi- Harita Burosu- Harita sirketi- Harita Ofisi- Harita Firmalari- Harita Burolari- Harita sirketleri- Harita Ofisleri- Harita Firmalari Ankara- Harita Burolari Ankara- Harita sirketleri Ankara- Harita Ofisleri Ankara- Harita Firmasi Ankara- Harita Burosu Ankara- Harita Sirketi Ankara- Harita Ofisi Ankara- ankara imar-
Kanal Görüntüleme Sincan Masa Sandalye Kiralama