Sürdürülebilir Gelişme
Kategoriler
En Son Okunanlar

Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir gelişme ile ilgili bilgileri sizlerle payaşacağız. Sürdürülebilir gelişme ile ilgili yapılmış çeşitli çalışma ve görüşler vardır.  Bunlar doğrultusunda sizlere en faydalı bilgiyi aktaracağız.
Bugünün ihti-yaçlarını karşılarken, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını tehlikeye atmayan bir gelişmedir. Sürdü-rülebilir gelişme, gelecek kuşakların da bugünkü olanaklara sahip olmasını sağla-yacak biçimde karar almak ve davranmak anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir geliş-me, sağlıklı bir çevrede ekonomik gelişme, toplumsal dayanışma, yaşam kalitesini artırma, siyasi bütünleşme, koordinasyon, çevre koruma gibi konularda atılacak adımların, tavırların belirlenmesi ve bu düşünce çerçevesinde dünyada barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Kuşkusuz her ülkenin kendine özgü du-rumları vardır. Ancak ekolojik, ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişmenin sürdürülebilirlik ilkesine uygun olmasına olduğunca özen gösterilmesi gerekir. Örne-ğin kimi ülkelerde nüfus artarken, kimile-rinde giderek azalmakta, her iki durumda da ülke geleceği için sorunlu bir durum ortaya çıkmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede çevre konusunda son yıllarda büyük çaba-lar harcanmasına rağmen, daha yapılacak çok iş olduğu bilinen bir gerçektir. Enerji politikalarının oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif ve pasif kullanımı ile, biyokütle kullanımlarının teşvik edilmesi amacına yönelik yasa, enerji tasarruf kararnamesi, nükleer santrallerin birbiri ardına kapatılması sevindirici sonuçlardır. Enerji tasarruf tedbirleri ve bina otomasyon programı, sera gazlarının azalmasına yönelik adımlardır.

Sürdürülebilir gelişme stratejilerinin en önemli konularından biri de, gıda madde-lerinin üretiminde sürdürülebilirlik kavra-mıdır. Sağlıklı bir doğada üretilen sağlıklı gıda maddeleri üretiminin yanı sıra, kırsal kesimin daha da gelişmesi için geleceğe yatırım yapan iş kolları ve gelir kaynakla-rının yaratılması planlanmalıdır. Dünyanın besin ihtiyacının gelecekte de garanti altına alınabilmesi için, toprakların kirlenmesi ve yok olmasına bir son verilmesi şarttır. Suyun korunması sürdürülebilirliğin önemli faktörlerinden biridir. Suyun dağıtımında yaşanan sorunlar, dünyanın birçok bölge-sinde çatışmalar ve savaşlara neden ol-maktadır.

Aynı şekilde ulaşım politikalarının hedefi çevre dostu çözümler üretmek olmalıdır. Ancak teknolojik yenilik ve gelişmelere rağ-men, ulaşım araçlarının karbondioksit emisyonları artmaya devam etmektedir. “Sıfır emisyonlu otomobil” gibi yenilikler, toplumsal ve ticari yeniliklerle birleştirilmeli ve teşvik edilmelidir.

Tarlaların üzerine inşa edilen yeni yerleşim birimleri değerli ve verimli toprakların kay-bolmasına neden olmuyor mu? Her yıl 15 milyon hektar orman yok edilmiyor mu? Dünyadaki kurak alanların % 70′inde toprak, su kaynakları ve bitki örtüsü yok olmuyor mu? Açlık, çok sayıda insanı, hassas doğal kaynakların dengesini bozmaya zorlamıyor mu? Her gün 50 hayvan ve bitki türünün soyu tamamen tükenmiyor mu? Fosil enerji kaynakları azalırken, tüketim artmıyor mu? İçme suyu bulabilmek birçok ülke için ciddi bir sorun değil mi? Tüm bunlar ciddiyetle, ivedilikle çözüm bulmamız gereken hususlardır.

Sürdürülebilir gelişme küresel bir kavramdır. Ancak küreselleşme, büyük fırsat ve olanakların doğmasını sağladığı gibi, önceden tahmin edilemeyen sorun-ların doğmasına da neden olmaktadır. Küreselleşmenin sağladığı gelişmeden insanların büyük çoğunluğu yararlanama-makta, uluslararası rekabette birçok ülke yer alamamaktadır. Küreselleşmeyi tüm insanların yararlanabileceği olumlu bir gelişme haline getirmek ve pazar ekono-misinin gelecekteki yolunu açmak gerekir.

Dünya nüfusunun beşte birine tekabül eden sanayii ülkeleri, dünya kaynaklarının %70′ini tüketmekte ve iklim değişiminin başlıca nedeni olan karbondioksit emis-yonlarının da büyük bir oranını üretmek-tedir. İklim değişimlerinden oluşan fela-ketlerden en fazla etkilenenler ise gelişme-miş, yoksul ülkeler olmaktadır.

Küresel çevre politikasının geliştirilmesi, küresel enerji stratejisi, biyolojik çeşitlilik, iklim korunması, çölleşmeye karşı müca-dele, su kaynaklarının korunması yönün-de atılacak adımlar ve sağlık politikaları-nın oluşturulması, ivedilikle her ülkenin üzerine eğilmesi gereken bir dizi sorundur.

Sürdürülebilirlik, yalnızca devletin çaba-larıyla, talimatlarıyla gerçekleştirilemez. Hepimizin ortak hareketleriyle başarıya ulaşabilir.

Gelecek kuşakların eşit şansa sahip olması, barış dolu bir dünya için sürdürülebilirlik ümidiyle…

 


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma