Orman Haritası ve Orman Kanunu
Kategoriler
En Son Okunanlar

Orman Haritası ve Orman Kanunu

Orman haritası ve Harita kanunu ile ilgili bilgileri sizlere aktaracağız. 6831 sayılı Orman Kanunu ve mevzuatına göre düzenlenen orman kadastro haritalarını içerir.

Orman Kanunu

Birinci Fasıl

Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi

 MADDE 1 – Tabiî olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık top­luluk­ları yerleriyle birlikte orman sayılır.

Ancak;

A) Sazlıklar,
B) Step nebatlariyle örtülü yerler,
C) Her çeşit dikenlikler,
Ç) Parklar,
D) (Değişik: 23/09/1983 – 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler,
F) (Değişik: 22/05/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ta­pulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halin­deki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,
G) (Değişik: 22/05/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup yüzöl­çü­mü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,
H) (Değişik: 05.11.2003 – 4999/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ta­pulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan kızılağaççıklar ile aşılı kestanelikler, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;
İ) (Değişik: 23.09.1983 – 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlik­lerle, özel yasası gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 09.07.1956 tarih ve 6777 sayılı Yasada tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlıklar ve harnupluk­lar.
J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler; orman sayılmaz.

MADDE 2 – (Değişik: 05.06.1986 – 3302/1 md.)

Orman sayılan yerlerden:

A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştiril­mesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme­yen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanla­rına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola­rak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarını veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancı­lıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapıları­nın toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şah­siyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.

(Değişik: 05.11.2003 – 4999/2 md.) Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park alanları, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şe­kilde uygulanmaz.

(Ek: 22.05.1987 – 3373/1 md) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Yasanın 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.

MADDE 3 – Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turis­tik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınma­sına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.

MADDE 4 – Ormanlar;

Mülkiyet ve İdari bakımdan:

A) Devlet ormanları,

B) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar,

C) Hususi ormanlar,

Vasıf ve karakter bakımından:

A) Muhafaza ormanları,

B) Milli parklar,

C) İstihsal ormanları,

olmak üzere ayrılır.

MADDE 5 – Hükmi şahsiyeti haiz olmayan Devlet dairelerince hususi mak­satlara göre tesis edilen ormanların bu daireler tarafından tesis gayelerine uygun surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir.

MADDE 6 – (Değişik: 22.05.1987–- 3373/3 md.)

Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Ge­nel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Yasanın hükümleri dairesinde Or­man Genel Müdürlüğünün murakabesine tabidir.

İKİNCİ FASIL

Devlet Ormanları Orman Kadastrosu

MADDE 7 – (Değişik: 05/06/1986 - 3302/ 2 md.)

(Değişik birinci fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 md.) Devlet ormanları ile evvelce sı­nırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanla­rın, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. (ek: 15.01.2009 tarihli, 5831 s.Yasa md:2) Ancak, henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırı, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanır.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 madde) orman kadastro komisyonlarınca orman­ların kadastrosu ve Devlet ormanlarında yapılacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulama­ları resen, 2 nci maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Ba­kanlığın onayı ile bedelsiz olarak, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları ise bu ormanların sahipleri­nin müracaatı üzerine bedeli karşılığında yapılır.

Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde bele­diye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 md.) Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe yasası ile belirlenir. Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapıl­ması halinde arazi tazminatı yerine yurt içi gündelikler ödenir.

Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8 – (Değişik: 05.06.1986 – 3302 / 3 md.)

Orman kadastrosunun ve bu Yasanın 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dı­şına çıkarma isteminin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı­ğınca belirle­nir.

Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilân olunur.

Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmalarının baş­lama tarihi ise, orman kadastrosu komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilân edilir.

İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 9 – (Değişik: 23.09.1983 – 2896/5 md.)

İlân işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sı­nırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir. Ölçüler, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir.

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türle­rini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, ma­liklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nite­likleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra: 05.06.1986 – 3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Yasanın 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulanmasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tuta­naklar komis­yon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişi­ğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya yasal mümes­silleri veya vekilleri tarafından imza edilir.

(Değişik dördüncü fıkra: 05.11.2003 – 4999/4 md.) Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

Ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.

Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ya­saktır.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/4 md.) Orman tahdidi ve veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca düzeltilir. (ek: 15.01.2009 tarihli 5831 s. Yasa md:3) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince düzeltilir. Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Düzeltme, 10 uncu maddeye göre ilân olunur. İlân tarihinden itibaren 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme kesinleşir. Düzeltmelerde 11 inci maddedeki hak düşürücü süre aranmaz.

MADDE 10 – (Değişik: 23.09.1983 – 2896/6 md.)

(Değişik: 05.06.1986 – 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Yasanın 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenle­nen kadastro dosyaları Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Mü­dürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemleri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman ka­dastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilân edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Mü­dürlüğünün mahalli kuru­luşlarına intikal ettirilir.

Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında sakla­nır.

(Değişik son fıkra: 05.11.2003 – 4999/5) Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorum­luluk harita ve kadastro mühendisine aittir. Kadastro teknik standartlarına uygun olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra komisyon başkanınca tasdik olunur.

MADDE 11 – (Değişik – 05.11.2003 – 4999/6 md)

Orman kadastro komisyonlarınca düzenle­nen tutanakların askı suretiyle ilânı, ilgi­lilere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihin­den itibaren altı ay içinde kadastro mahkeme­lerine, kadastro mahkemesi olmayan yer­lerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise ko­misyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 yıllık süre içerisinde dava açma hakları mah­fuzdur.

Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davala­rında hasım Orman Genel Müdürlüğü, 2 nci maddesine göre orman sı­nırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür.

Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığıdır.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile, 2 nci maddeye göre orman sı­nırları dışına çıkarılan yerler halihazır vasfı ile kaydına belirtme yapılarak Hazine adına tapuya tescil olunur.

Bu Yasanın;

a) 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi,

b) 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı, 05.06.1986 tarihli ve 3302 sayılı yasalarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi,

Uygulama ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen yerler, talep üzerine talep üzerine Maliye Bakanlı­ğınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Tahsisi yapılan bu yerler Hazine adına tapuya orman vasfıyla tescil edilir.

Sınır noktaları ile ölçü işinde kullanılan tüm noktalardaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur. Noktaların tahribatı veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

MADDE 12 – (Değişik : 23.09.1983 – 2896/8 md)

(Değişik birinci fıkra: 05.11.2003 –4999/7 md.) Orman kadastro komisyonları için lüzumlu olan taşıt araçları ile her türlü demirbaş donanımları, görevlilerin yasal yollukları ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.

(Ek fıkra: 22.05.1987 – 3373/6 md.; Değişik: 23.02.1995 – 4079/1 md.) Orman ka­dastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleriyle bu komisyon ve heyetlerde görevli personele, arazide fiilen çalıştırılacak sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında yer alan 1 inci derecenin son kade­mesi gösterge rakamının, (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup kadrosuna tahsisli ek gösterge bulunmayan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimliler için öngörülen ek gösterge dahil) Bütçe Yasalarında Devlet memurları maaşı için be­lirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Mü­dürlüğünün teklifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık öde­nek, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden ayrıca ödenir.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/7 md.) Orman kadastrosu ve 2 nci madde uygula­maları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuru­luşlarınca orman sınırlarının arazi üzerine aplikesi talepleri her yıl Orman Genel Mü­dürlüğünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenen tarifeler üzerin­den ücreti karşılığı yapılır.

EK MADDE 10 – (ek: 15.01.2009 tarihli 5831 sayılı Yasa md:5) Bu Kanunun; 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanun ve 05.061986 tarihli ve 3302 sayılı   Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan 


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma