Ankara Tescil Haritası Nereye Yaptırabilirim
Kategoriler
En Son Okunanlar

Ankara Tescil Haritası Nereye Yaptırabilirim

Tescil Harici alanlar için harita hazırlama işleriniz itina ile yapılır. Ankaranın heryerinde tescil haritalarınız en uygun fiyata 500 TL başlayan fiyatlarla hazırlanır.

Sizinde Bahçenizin koşesinde maliye hazinesi tescil harici alan var ve sizde 2018 yılında çıkan af kapsamında faydalanmak istiyorsanız bizim ile irtibata geçiniz. 

Hazine-i maliye Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Dönemi’ndeki maliye hazinesinin ismidir. Hazine faaliyetleri günümüzde Başbakanlık’a bağlı Hazine Müsteşarlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır. Hazineye ait olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması için  düzenlenen 4706 sayılı Kanun ile bu taşınmazların satışında Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Hazineye bağlı olan mallar karşılıklılık ilkesi dahilinde, diplomatik amaca tahsis edilmek şartıyla yabancı devletlere 3294 sayılı Kanun’a göre kurulan vakıflara ve meslek kuruluşlarına; 6831, 2876  ve 2634 sayılı Kanunlar ile Orman İrtifak Hakkı kapsamındaki yerler hariç, üzerinde irtifak hakkı kurulmuş, zemin ve binasının Hazineye intikali gereken kısmının talep halinde hak sahibine satılabilir. Uygulama imar planı dahilindeki arazilerde, hissesi 80 metrekareyi ya da hisse oranı %20’yi, uygulama imar planı dışında hissesi 1000 metrekareyi ve hisse oranı %20’yi aşmamak şartıyla hisse sahiplerine satılabilir.

apulama harici nedir?


TKGM GENELGESİ (Tescil harici kalmış yerler)

 

Tür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Konular: Tapu ve Kadastro

Tarih: 28.03.1989

Durum: Yürürlükte

Eklenme Tarihi: 28.03.1989

İçerik:

GENELGE NO :1495

TARİH : 28/03/1989

KONUSU :Tescil harici kalmış yerler.

 

Bilindiği üzere, 3402 Sayılı Kanunun 22.ci maddesinin ikinci fıkrası ile "Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ila kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. "hükmü ve gecici 4.maddesinin son fıkrası ile de, "Tapulama veya kadastro yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinintalep etmesi halinde, bu kanun hükümlerine göre bunların kadastrosu yapılır. "hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

 

Bu maddelere göre islem yapilabilmesi için;

Talep konusu taşınmaz malın kadastro veya tapulama sırasında tespit dışı bırakılmış olmakla birlikte, halen kayıt maliki ya da mirascılarinin zilyet ve tasarrufunda olması,

Talep konusu kaydın geçerli kayıtlardan olması ve tapulama veya kadastro sırasındada herhangi bir parsele uygulanmamış bulunması,

Taşınmaz malın,tahdit görmüş veya görmemiş orman sınırları içerisinde veya 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılmış yerlerden olmaması,

Tapu kaydının birlik(çalışma alanı) kayıt defterine ve uygulanmayan kayıtlar listesine alınmamış olması,

Gerekmektedir.

 

Bu şartları taşımayan yerlerle ilgili taleplerin kabul edilmeyerek ilgililerine,genel hükümlere göre dava açmaları gerektiği hususunda duyuru yapılması icabeder.

 

Ancak,kadstro müdürlüklerinin bu maddeleri farklı yorumladıkları ve bunun sonucunda da,hukuki kıymetini kaybetmiş tapu kayıtları ile tapu kaydı niteliği taşıyan bazı belgeleri, tapulama veya kadastro sırasında hiç kimsenin zilyet ve tasarrufunda olmadığı için tespit dışı bırakılmış olan ve halen de kimsenin zilyet ve tasarrufunda bulunmayan yerlere uygulanıp kadastroya tabi tuttukları ve bazen de kadastro komisyonlarinca (yetkileri olmadığı halde)bu gibi yerlerin kişiler adına tesciline karar verildiği ve bu kararların tapu sicil müdürlüklerince infaz edildiği merkeze intikal eden olaylardan anlaşılmaktadır.

 

Hatalı uygulamalara sebebiyet verdirilmemesi için bu gibi talepler karşılanmadan önce kadastro müdürlüklerince; birlik (çalışma alanı) kayıt defterleri, tapulama tutanakları ve kadastro beyannamelerı, tapu sicil müdürlüğündeki kayıt ve belgeler üzerinde ve ayrıca mahallinde (zeminde)etraflıca bir araştırma yapılarak;

a-Talep konusu tapu kaydının,birlik (Kadastro çalışma alanı)kayıt defterine ve uygulanmıyan tapu kayıtları listesine alınıp alınmadığı, tapuda tedavül edip etmediği,kayıt maliki veya mirascıları adına o birlikte (çalışma alanında) tapusuz olarak tespit edilmiş olan taşınmaz mallara uyup uymadığı,

b-Kayıt kapsamında olduğu iddia edilen taşınmaz malın,halen kayıt maliki veya mirasçılarının zilyet ve tasarrufunda olup olmadığı,

c-Taşınmaz malın orman sınırları içinde veya orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde bulunup bulunmadığı,

 

Hususları incelenerek,taşınmaz malın kadastrosunun yapılıp yapılmaması hususundaki müdürlük görüşü, belge örnekleri ile birlikte bölge müdürlüklerine intikal ettirilecektir.Bölge Müdürlüklerince de,gerektiğinde mahallinde taşınmaz malın fiziki konumu kontrol edilmek suretiyle belgeler değerlendirilerek, uygun bulunduğu takdirde taşınmaz malın kadastrosunun yapılması için gerekli talimat verilecektir.

 

Tereddüt halinde, Bölge Müdürlükleri görüşü de belirtilerek konu merkeze intikal ettirilip alınacak talimat doğrultusunda işleme yön verilecektir.

 

Bölge Müdürlüklerince kadastro yapılması yolunda verilecek talimatların bir örneği, müdürlüğün iş durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından merkeze (Kadastro dairesi Başkanlığına)gönderilecektir.

 

Kadastro Müdürlüklerince yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde, hazine temsilcisinin, ilgisi varsa orman temsilcisinin ve ayrıca, turizm bölge,alan ve merkezi ilan edilen yerlerde Turizm Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundurulması için ilgili kuruluşlara yazılı duyuru yapılacak ve kadastro sonuçlarını gösterir askı cetvelllerinin birer örneği ilan aşamasında bu kuruluşlara gönderilecektir.

 

Tapu Sicil Müdürlüklerince, bu gibi yerlerin tescili yapılmadan önce, bölge müdürlügünce kadastro yapılması için talimat verilip verilmediği hususu aranılacak ve talimat verilmeden yapılmış olan tespitlerin tescil işlemleri yapılmayacaktır.

Akyurt Haritacılık,Altındağ Haritacılık , Ayaş Haritacılık , Bala Haritacılık , Beypazarı Haritacılık , Çamlıdere Haritacılık , Çankaya Haritacılık , Çubuk Haritacılık , Elmadağ Haritacılık , Etimesgut Haritacılık , Evren Haritacılık ,Gölbaşı Haritacılık , Güdül Haritacılık,Haymana Haritacılık ,Kalecik Haritacılık, Kazan Haritacılık , Keçiören Haritacılık, Kızılcahamam Haritacılık, Mamak Haritacılık,Nallıhan Haritacılık, Polatlı Haritacılık, Pursaklar Haritacılık, Sincan Haritacılık, Şereflikoçhisar Haritacılık,Yenimahalle Haritacılık


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma